Juridische Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de site (u dient deze aandachtig te lezen alvorens de site te gebruiken)

1. Algemene voorwaarden

Wanneer u op deze website komt (de « website ») en deze gebruikt, erkent u dat u gebonden bent door de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik (« de voorwaarden ») van deze website. U verbindt er zich toe deze voorwaarden na te leven. Air Transat kan de voorwaarden op ieder moment en naar eigen goeddunken wijzigen, en u accepteert dat u gehouden bent aan deze wijzigingen.

2. Cookie

Een cookie is een klein, niet-uitvoerbaar bestand dat wordt opgeslagen op uw harde schijf met als doel uw computer te identificeren. Deze website maakt gebruik van cookies om informatie te onthouden die u ons gegeven hebt, zodat u deze niet telkens wanneer u deze website bezoekt opnieuw hoeft in te vullen. Cookies helpen ons ook te zien welke pagina's op onze site populair zijn, door ons te tonen hoe u en andere gebruikers onze site gebruiken.

Hoewel het mogelijk is een boeking te maken via deze website terwijl de internetbeveiligingsinstellingen van uw browser dusdanig zijn ingesteld dat deze geen cookies accepteert, kan uw online-ervaring daardoor aanzienlijk beperkt worden. Onze cookies zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring omvat uitsluitend het gebruik van cookies door Air Transat en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door derden. Sommige van onze zakenpartners gebruiken cookies op onze site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

3. Auteursrecht

AIR TRANSAT is eigenaar van het materiaal dat op deze website wordt gebruikt en heeft er de auteursrechten op. Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen mag niemand de informatie vermeld op de website van AIR TRANSAT onder welke vorm dan ook kopiëren of opnieuw publiceren. Het is verboden de inhoud van deze website of van enige andere aan AIR TRANSAT toebehorende website, waarop een licentie rust en die door deze laatste wordt geëxploiteerd of beheerd, op welke wijze dan ook te kopiëren, reproduceren, opnieuw te publiceren, te downloaden, te afficheren, door te sturen of te distribueren. U mag de inhoud echter wel op een computer voor eigen –niet-commercieel- gebruik downloaden, op voorwaarde dat u alle richtlijnen betreffende het auteursrecht en andere exclusiviteitsrechten in acht neemt.

>4. Handelsmerk

AIR TRANSAT, AIR TRANSAT en het ontwerp en de ster AIR TRANSAT zijn gedeponeerde handelsmerken. Aan het materiaal dat op de website van AIR TRANSAT wordt vermeld, is geen handelsmerk toegekend.

WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OPDAT DEZE WEBSITE EN DE EROP VERMELDE INFORMATIE (de “informatie”) UP-TO-DATE EN CORRECT ZIJN. WIJ WILLEN U ER ECHTER OP WIJZEN DAT BEIDE ALS ZODANIG WORDEN AANGEBODEN, ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT DE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE NORMALE KWALITEIT, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DE AFWEZIGHEID VAN VERVALSING. AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF TERRITORIA DE VRIJSTELLING VAN IMPLICIETE GARANTIES VERBIEDEN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENVERMELDE VRIJSTELLING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. AIR TRANSAT behoudt zich het recht voor om te gelegener tijd de informatie of de producten op haar website te veranderen en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af die voortspruit uit deze wijzigingen. AIR TRANSAT geeft geen enkele garantie wat betreft de juistheid, het afdoende karakter, de geschiktheid of de volledigheid van de informatie of de website, en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af die zou voortvloeien uit daarop betrekking hebbende fouten of nalatigheden. U DIENT DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE NA TE GAAN ALVORENS ER UW VERTROUWEN IN TE STELLEN. Bovendien verklaart en garandeert AIR TRANSAT op generlei wijze dat de website toegankelijk zal zijn of aan uw wensen zal voldoen, dat hij ononderbroken toegankelijk zal zijn, dat er geen enkele vertraging of gebrek, geen enkele fout, nalatigheid of verlies in de doorgestuurde informatie zal zijn, dat geen enkel virus of ander infecterend of vernietigend elementelement zal worden doorgestuurd of dat er geen beschadiging aan uw computersysteem zal worden veroorzaakt. U bent als enige verantwoordelijk voor een afdoende bescherming en voor het maken van een kopie voor het behoud van uw gegevens en/of van uw apparatuur.

5. Beperkte aansprakelijkheid

AIR TRANSAT doet op geen enkele wijze uitspraak over andere websites waartoe de onderhavige website u toegang geeft. Wanneer u op een website komt die geen website van AIR TRANSAT is, dient u te begrijpen dat het gaat om een website die los staat van AIR TRANSAT en dat deze laatste er ook geen enkele controle over heeft. Bovendien betekent het feit dat een link wordt aangeboden naar een website die geen website van AIR TRANSAT is, niet dat AIR TRANSAT enige aansprakelijkheid aanvaardt wat betreft de inhoud of het gebruik van een dergelijke website. U dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en na te gaan of wat u wenst te gebruiken vrij is van virussen of andere vernietigende elementen. WAT BETREFT DE ONDERHAVIGE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE WAAR U TOEGANG TOE KRIJGT VIA EEN HYPERLINK IS AIR TRANSAT TEGENOVER NIEMAND AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF NADEEL DIE/DAT (MET NAME) TE WIJTEN IS AAN DE NIET-NAKOMING, FOUT OF NALATIGHEID, ONGEACHT OF HET OM DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE GAAT, MET INBEGRIP MAAR NIET DAARTOE BEPERKT, WINSTDERVING, EXPLOITATIEVERLIES, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS DIE ZICH IN UW GEGEVENSBEHEER- OF ANDER SYSTEEM BEVONDEN, OOK AL WERD AIR TRANSAT UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE GESTELD VAN DEZE MOGELIJKE SCHADE. Het gebruik van de website of van de erop vermelde informatie is volledig voor uw eigen risico of voor dat van uw klanten. Als u via een link op een andere website dan die van AIR TRANSAT op een website komt en het om een website gaat waarop verschillende producten worden verkocht, dringt AIR TRANSAT er bij u op aan aandachtig de voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op de website waarop u via een hyperlink terecht bent gekomen.

6. Fraude

Ter voorkoming van frauduleuze aankopen (bijv. vanwege een verloren kaart of het verstrekken van valse gegevens) behoudt AIR TRANSAT zich het recht voor om aanvullende gegevens te vragen van de passagiers en/of de kaarthouder op elk moment nadat een aankoop is verricht, inclusief tijdens het inchecken, zodat de op het moment van de aankoop verstrekte informatie kan worden gecontroleerd. AIR TRANSAT behoudt zich ook het recht voor om een andere vorm van betaling te eisen als een klant deze aanvullende gegevens niet afdoende kan verstrekken. AIR TRANSAT behoudt zich ook het recht voor om een andere vorm van betaling te eisen als een klant deze aanvullende gegevens niet afdoende kan verstrekken. Verder behoudt AIR TRANSAT zich het recht voor om de boeking te annuleren indien er een vermoeden is van fraude, diefstal of oneerlijkheid.

7. Vertrouwelijke en of exclusieve inlichtingen

AIR TRANSAT ontvangt van u graag uw commentaar en suggesties in verband met haar producten. Wij willen u erop wijzen dat de documentatie of de inlichtingen die ongevraagd naar AIR TRANSAT worden gestuurd, als niet vertrouwelijk zullen worden beschouwd. Door het verzenden van documentatie of inlichtingen naar AIR TRANSAT geeft u aan deze onbeperkte en onherroepelijke volmacht om deze documentatie of deze inlichtingen te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren, en bovendien erkent u dat AIR TRANSAT de volledige vrijheid heeft om de concepten, ideeën, knowhow of technieken die u aan haar hebt doorgegeven, voor om het even welk doeleinde mag gebruiken.

8. Bevoegdheidskwesties

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen is de inhoud van deze website uitsluitend bedoeld voor het promoten van de producten van AIR TRANSAT. AIR TRANSAT verklaart geenszins dat deze documentatie en producten in al haar vestigingen en op de aangegeven data beschikbaar zijn. Er kunnen zich tevens wijzigingen voordoen in de vluchtschema’s en de bestemmingen. U draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid om navraag te doen bij Air Transat of uw reisbureau.

Op deze overeenkomst en op de interpretatie daarvan zijn de wetten van de provincie Québec van toepassing, zonder dat de geldende principes op het gebied van wetsconflicten enige invloed hebben. Indien een of andere bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet voor uitvoering vatbaar is, wordt ervan uitgegaan dat deze bepaling van de rest van de overeenkomst wordt losgekoppeld en dat dit geen enkele weerslag heeft op de geldigheid en het uitvoerbare karakter van de overige bepalingen. De onderhavige overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het beoogde doel en kan slechts door middel van een schriftelijk door beide partijen ondertekend document worden gewijzigd.

Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

6 5
Reden: