Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Πολιτική διαδικασιών κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων

 1. Εισαγωγή

  Σκοπός των Διαδικασιών κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων της Air Transat είναι να διασφαλίζεται ότι θα γίνονται σεβαστοί οι Τιμολογιακοί κανόνες και οι λοιπές διαδικασίες μεταξύ του Ταξιδιωτικού πράκτορα και της Air Transat και, σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν διαφορές να διευθετούνται με κατάλληλο και λογικό τρόπο.
  Οικονομικοί και λοιποί έλεγχοι διενεργούνται σε έγγραφα TS 649.

 2. Νομική βάση

  Σύμφωνα με την απόφαση 850m της IATA, τα Agency Debit Memos (ADM) αποτελούν ένα αποδεκτό λογιστικό εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Air Transat και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συγκέντρωση ποσών ή την πραγματοποίηση προσαρμογών σε συναλλαγές πρακτόρων, αναφορικά με την έκδοση και τη χρήση Τυποποιημένων εγγράφων κυκλοφορίας 649 που εκδίδονται από ή κατόπιν αιτήματος του Πράκτορα.
  Ενδέχεται να υπάρχουν εναλλακτικές χρήσεις των ADM, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται συμφωνία ανάμεσα στην Air Transat και τον Πράκτορα.

 3. Πολιτική κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων 

  1. Κανένας πράκτορας δεν δύναται να πραγματοποιήσει μια Κράτηση ή να προβεί σε Έκδοση εισιτηρίου για μια κατηγορία ναύλου ή μια κατηγορία υπηρεσιών η οποία δεν είναι διαθέσιμη κατά τη στιγμή πραγματοποίησης της εν λόγω Κράτησης ή της Έκδοσης εισιτηρίου. Η Air Transat διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε Κράτηση ή Έκδοση εισιτηρίου αντιβαίνει στους ανωτέρω όρους και να εκδώσει ένα ADM για τυχόν έξοδα που θα δημιουργηθούν από την εν λόγω παράβαση.
  2. Σε περίπτωση ανωμαλιών, δύνανται να εγκριθούν από την Air Transat επανεκδόσεις ή επιστροφές που δεν είναι σύμφωνες με τους Τιμολογιακούς κανόνες (παραδείγματος χάριν, ακυρώσεις πτήσεων, καιρικές συνθήκες). Αποτελεί ευθύνη του Ταξιδιωτικού πράκτορα να εξασφαλίσει έναν κωδικό απαλλαγής επικοινωνώντας με την Air Transat και να τον συμπεριλάβει στο πλαίσιο έγκρισης του επανεκδοθέντος εγγράφου ή της επιστροφής χρημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να εκδοθεί ADM λόγω αποτυχίας συμμόρφωσης με τους Τιμολογιακούς κανόνες.
  3. Οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες πρέπει να πραγματοποιούν κρατήσεις και εκδόσεις εισιτηρίων στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων. Οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν επιτρέπεται να δημιουργούν διπλότυπα σκέλη μετακινώντας σκέλη ανάμεσα σε ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων και δεν επιτρέπεται να δημιουργούν ενεργές ή παθητικές διπλοκρατήσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνδυασμών κρατήσεων οι οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι.  Επιπροσθέτως, η Air Transat δεν ευθύνεται για χρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με διπλότυπα σκέλη.
  4. Δεν επιτρέπονται παθητικά σκέλη χωρίς την έγγραφη έγκριση της Air Transat. Οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες οι οποίοι εκδίδουν εισιτήρια εκ μέρους υποπρακτόρων πρέπει να χρησιμοποιούν την αρχική, σε πραγματικό χρόνο κράτηση του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων.
  5. Τα εισιτήρια για όλες τις κρατήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με τους Τιμολογιακούς κανόνες ή να ακυρώνονται αμέσως στο ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων όταν δεν διεκδικούνται, πριν από την αναχώρηση. Τυχόν χρεώσεις οι οποίες καθορίζονται στους Τιμολογιακούς κανόνες πρέπει να συλλέγονται και να αποδίδονται στην Air Transat όπως προβλέπεται από τους εν λόγω Τιμολογιακούς κανόνες. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να εκδοθεί ADM.
  6. Οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν δύνανται να τηρούν απόθεμα για πιθανές μελλοντικές πωλήσεις. Κατά τη στιγμή της κράτησης, είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται ο τίτλος και το ονοματεπώνυμο κάθε επιβάτη. Δεν επιτρέπονται αλλαγές ονομάτων. Επιτρέπονται διορθώσεις ονομάτων (ορθογραφικά λάθη στα ονόματα).
  7. Πολλαπλές κρατήσεις και ακυρώσεις με σκοπό την παράταση του χρονικού ορίου του εισιτηρίου δεν επιτρέπονται (πρακτική κοινώς αναφερόμενη ως «churning», δηλαδή επαναλαμβανόμενες ακυρώσεις και κρατήσεις για τον ίδιο επιβάτη).
  8. Για εκπαιδευτικούς ή δοκιμαστικούς σκοπούς, Μητρώα ονομάτων επιβατών (PRN) πρέπει να δημιουργούνται αποκλειστικά στη λειτουργία εκπαίδευσης και δεν πρέπει να επηρεάζουν το απόθεμα της Air Transat.
  9. Ένας Ταξιδιωτικός πράκτορας δεν δύναται, χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της Air Transat, να κοινοποιήσει, να αναδιανείμει, να προβάλει ή να διαφημίσει περιεχόμενο της Air Transat σε 3ο πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Παγκόσμιων συστημάτων διανομής (GDS), Ταξιδιωτικών πρακτόρων, online ή μη, μηχανών αναζήτησης μεταδεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου/οντότητας όπου μπορεί να διανέμονται αεροπορικά εισιτήρια.
  10. Οι Ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν μπορούν να εκδίδουν Εντολές λοιπών χρεώσεων (MCO) μέσω της Airlines Reporting Corporation (ARC). Για όλα τα αιτήματα, ο Ταξιδιωτικός πράκτορας πρέπει να επικοινωνεί με την Air Transat στην ακόλουθη διεύθυνση: airtransat-revenus@transat.com.
  11. Όλα τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων πρέπει να υποβάλλονται μέσω του BSP Link στην Air Transat εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του εκάστοτε εισιτηρίου. Κατόπιν λήψης ενός τέτοιου αιτήματος, η Air Transat θα επαληθεύει ότι πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις ακύρωσης που ισχύουν για το εισιτήριο για το οποίο ζητείται επιστροφή χρημάτων. Αν ένα αίτημα επιστροφής χρημάτων πληροί τις προϋποθέσεις ακύρωσης, θα γίνεται αποδεκτό και θα διεκπεραιώνεται από την Air Transat. Αιτήματα επιστροφής χρημάτων που υποβάλλονται μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας ή που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ακύρωσης δεν θα γίνονται αποδεκτά από την Air Transat.
 4. Χρεώσεις και πρόστιμα

  Εάν η Air Transat διαπιστώσει ότι ένας συνδρομητής του ηλεκτρονικού συστήματος κρατήσεων έχει εμπλακεί σε πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν την παρούσα πολιτική, στο ταξιδιωτικό πρακτορείο θα επιβληθούν τέλη διεκπεραίωσης ΚΑΙ χρεώσεις παραβίασης της πολιτικής, ανά ADM, για κάθε παραβίαση.

  Δομή χρεώσεων
    Καναδάς Ηνωμένες Πολιτείες ΕΕ Ηνωμένο Βασίλειο Ευρώπη – άλλες αγορές Αμερική – άλλες αγορές
  Τέλος διεκπεραίωσης 30 $ CAD 30 $ USD 20 € 20 £ Ποσά ΕΕ με μετατροπή στο τοπικό νόμισμα Ποσά ΗΠΑ με μετατροπή στο τοπικό νόμισμα
  Χρέωση παραβίασης CAD$5 USD$5 €5 £5
  Χρέωση ελέγχου ναύλου Διαφορά μεταξύ ναύλου εκδοθέντος εισιτηρίου και διαθέσιμου ναύλου
  Churning Οι χρεώσεις θα επιβάλλονται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα για κάθε παράβαση που υπερβαίνει τις 6 επαναλαμβανόμενες ακυρώσεις και κρατήσεις για τον ίδιο επιβάτη.

  Η Air Transat έχει δεσμευτεί να παρέχει σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την αιτία επιβολής των χρεώσεων ADM.
  Η Air Transat δύναται να εκδώσει περισσότερα από ένα ADM για ένα αρχικό εισιτήριο, όταν το εισιτήριο συνδυάζει πολλές μη συσχετιζόμενες αποκλίσεις ναύλων

  Άδεια έκδοσης εισιτηρίων:
  Η Air Transat διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την άδεια έκδοσης εισιτηρίων ή/και τη δυνατότητα πραγματοποίησης κρατήσεων για οποιοδήποτε ταξιδιωτικό πρακτορείο το οποίο:

  • Έχει οφειλόμενα (άνω των 30 ημερών) χρεωστικά σημειώματα/τιμολόγια για συναλλαγές κρατήσεων.
  • Έχει εμπλακεί σε παράτυπες κρατήσεις.
  • Έχει συντελεστή μη εμφάνισης 25% σε έναν οποιονδήποτε μήνα ή 10 ή περισσότερες μη εμφανίσεις επιβατών.
  • Παραβιάζει συστηματικά και τακτικά την παρούσα πολιτική.
    

  Ελάχιστη αξία για την έκδοση ενός ADM

  • Το ελάχιστο ποσό για το οποίο εκδίδεται ADM ελέγχου ναύλου είναι τα 5,00 $ CAD (ή το αντίστοιχο ποσό στο τοπικό νόμισμα).
  • Σε περίπτωση διαρκών πρακτικών υπο-πληρωμής (πολλές περιπτώσεις υπο-πληρωμών κάτω των 5,00 $ CAD ή αντίστοιχου ποσού στο τοπικό νόμισμα) από τον ίδιο Πράκτορα της IATA, η Air Transat διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει τις εν λόγω υπο-πληρωμές αποστέλλοντας ένα καθολικό ADM.
    
 5. Στοιχεία επικοινωνίας

  Για ερωτήσεις και προβλήματα που σχετίζονται θέματα ADM/ACM, επικοινωνήστε στη διεύθυνση email: airtransat-revenus@transat.com.
Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

1 0
Λόγος: