Richtlinie für CRS-Buchungs- und Ticketingverfahren

 1. Inleiding

  De CRS-procedures voor het maken van boekingen en tickets van Air Transat zijn er om ervoor te zorgen dat Tariefregels en andere procedures tussen de Reisagent en Air Transat in acht worden genomen, en om eventuele geschillen zo adequaat en zuiver mogelijk op te lossen.
  TS 649-documenten worden onderworpen aan audits en controles.

 2. Juridische basis

  Conform IATA-besluit 850m vormen Agentschapdebetnota's (Agency Debit Memos, ADM's) een wettig, door Air Transat te hanteren boekhoudkundig instrument dat uitsluitend dient te worden gebruikt voor het maken van aanpassingen aan agenttransacties met betrekking tot de uitgifte en het gebruik van 649-Standaardvervoersdocumenten die door of op verzoek van de Agent zijn uitgegeven.
  ADM's kunnen ook alternatieve toepassingen krijgen, mits daartoe een overeenkomst bestaat tussen Air Transat en de Agent.

 3. Beleid voor het maken van boekingen en tickets 

  1. Het is agenten niet toegestaan Boekingen te maken of Tickets af te ronden voor tariefklassen of bepaalde type services die niet beschikbaar zijn op het moment van het maken of afronden van de Boeking of het Ticket. Air Transat behoudt zich het recht voor om een Boeking die of Ticket dat in strijd is met het voorgaande te annuleren en een ADM uit te geven voor de eventuele kosten die aan een dergelijke schending zijn verbonden.
  2. In geval van onregelmatigheden kunnen nieuwe afgiften of restituties die niet in overeenstemming zijn met de Tariefregels worden geautoriseerd door Air Transat (bijvoorbeeld geannuleerde vluchten, weersomstandigheden). Het is de verantwoordelijkheid van de Reisagent om een waiver code aan te vragen bij Air Transat en in te voeren in het endorsement vak op het opnieuw afgegeven document of de restitutie. Wordt dit nagelaten, dan kan een ADM worden afgegeven omdat niet is voldaan aan de Tariefregels.
  3. Reisagenten moeten boekingen en tickets in hetzelfde CRS maken. Reisagenten mogen geen segmenten dupliceren door ze tussen CRS'en te verplaatsen, en mogen geen actieve of passieve dubbele boekingen maken, met inbegrip van combinaties van boekingen die niet in vluchten resulteren.  Bovendien is Air Transat niet aansprakelijk voor de kosten van dubbele segmenten.
  4. Passieve segmenten zijn niet toegestaan, tenzij met de schriftelijke goedkeuring van Air Transat. Reisagenten die tickets uitgeven namens subagenten moeten de oorspronkelijke live CRS-boeking gebruiken.
  5. Alle CRS-boekingen moeten volgens de Tariefregels vóór vertrek van een ticket worden voorzien of onmiddellijk in het CRS worden geannuleerd wanneer ze niet vereist zijn. Alle tarieven die in de Tariefregels vermeld staan, moeten worden geïnd en bij Air Transat worden ingediend, zoals vereist in eerder genoemde Tariefregels. Wordt dit nagelaten, dan kan een ADM worden afgegeven.
  6. Reisagenten mogen geen voorraden vasthouden om mogelijk in de toekomst te verkopen. De titel en volledige naam van elke passagier is vereist op het moment van de boeking. Naamswijzigingen zijn niet toegestaan. Correcties van namen zijn wel toegestaan (indien de naam verkeerd is gespeld).
  7. Het maken van meerdere boekingen en annuleringen met als doel de tijdlimiet van het ticket te verlengen, zijn niet toegestaan (doorgaans 'churning' genoemd).
  8. Voor trainings- of testdoeleinden mogen PNR's alleen in de trainingsmodus worden gemaakt en niet van invloed zijn op de beschikbare voorraad van Air Transat.
  9. Het is een Reisagent niet toegestaan om, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Air Transat, enig materiaal van Air Transat te delen, herverspreiden, weergeven of adverteren aan een agent van een 3de partij, met inbegrip van doch niet beperkt tot enige GDS, Reisagent, al dan niet online, metazoekmachine of enige andere website/entiteit waarop ticketprijzen worden verstrekt.
  10. Reisagenten mogen geen Orders voor diverse kosten (Miscellaneous Charge Orders (MCO)) via de rapportage-onderneming van de maatschappij (Airlines reporting Corporation (ARC)) aanvragen. Elke aanvraag moet door de reisagent worden gericht aan Air Transat op het volgende adres: airtransat-revenus@transat.com.
  11. Jede Anfrage auf Erstattung eines über CRS gebuchten Tickets muss innerhalb von 12 Monaten nach Ausstellungsdatum des Tickets über den BSP-Link an Air Transat übermittelt werden. Nach Erhalt einer solchen Anfrage verifiziert Air Transat, dass diese alle Bedingungen für eine Stornierung erfüllt, die für das Ticket gelten, für das die Erstattungsanfrage eingereicht wird. Wenn eine Erstattungsanfrage die Stornierungsbedingungen erfüllt, wird sie akzeptiert, und die Kosten werden von Air Transat erstattet. Jede Anfrage auf Erstattung, die verspätet eingeht oder die Stornierungsbedingungen nicht erfüllt, wird von Air Transat zurückgewiesen.
 4. Kosten en boetes

  Indien Air Transat vaststelt dat een CRS-abonnee zich heeft ingelaten met praktijken die in strijd zijn met dit beleid, kan aan de reisagent voor elke overtreding een administratieve boete PLUS een boete voor het schenden van het beleid via een ADM worden opgelegd.

  Kostenstructuur
    Canada Verenigde Staten EU Verenigd Koninkrijk Europa – overige markten Noord- en Zuid-Amerika – overige markten
  Administratiekosten CAD$50 USD$50 €20 £20 EU-bedragen omgerekend naar lokale valuta US-bedragen omgerekend naar lokale valuta
  Boete voor overtreding CAD$15 USD$15 €5 £5
  Kosten tariefaudits Verschil tussen tarief op het ticket en het beschikbare tarief
  'Churning' Kosten worden volgens de bovenstaande tabel in rekening gebracht voor elke overtreding van meer dan 6 'churns'.

  Air Transat streeft ernaar duidelijke en gespecificeerde informatie te verstrekken over de reden waarom de kosten zijn gemaakt die op de ADM in rekening zijn gebracht.
  Air Transat kan meer dan één ADM uitgeven voor één oorspronkelijk ticket wanneer op het ticket verschillende tarieven worden gehanteerd die niet met elkaar in verband staan.

  Volmacht voor het maken en uitgeven van tickets:
  Air Transat behoudt zich het recht voor om de volmacht voor het maken van tickets en/of boekingen in te trekken voor reisagentschappen die:

  • (Meer dan 30 dagen) te laat zijn met het betalen van debetnota's/facturen voor boekingsovertredingen;
  • Zich hebben ingelaten met frauduleuze boekingen;
  • In enige maand 25% van de passagiers of 10 of meer passagiers hebben die niet zijn komen opdagen; of
  • Systematisch en regelmatig dit beleid schenden.
    

  Het minimumbedrag op één ADM

  • Het minimumbedrag waarvoor een ADM voor een tariefaudit wordt uitgegeven is CAD$ 5,00 (of een equivalent daarvan in lokale valuta).
  • In het geval van aanhoudende gevallen van slechte betaling (verschillende gevallen waarin minder dan CAD $ 5,00 of een equivalent daarvan in lokale valuta is betaald) door dezelfde IATA-agent, behoudt Air Transat zich het recht voor om deze te weinig betaalde bedragen te innen via een algemene ADM.
    
 5. Contactgegevens

  Het e-mailadres waarop u contact kunt opnemen met vragen over ADM's/ACM's, is: airtransat-revenus@transat.com.
War diese Seite hilfreich? Keine Anmeldung erforderlich

Klicken Sie, um mit „Ja“ abzustimmen.

Klicken Sie, um mit „Nein“ abzustimmen.

0 0
Grund: